BASHDE
___________Internet's First Armenian Christian Radio Station___________ About
Bashde’s goal is to worship the Lord through uplifting Armenian Christian music and songs. We started Bashde in early 2007 and our goal is to continue to develop a web site where Armenian Christian songs can be used to minister to our beloved Armenian people. We also want to encourage emerging Armenian Christian artists promote new creative and uplifting songs for our Lord and Savior.
Bashde Inc. is a non-profit organization whose ministry is funded through the support of individuals who donate to this ministry. If you have been blessed in some way by worship music and scripture reading that you hear on Bashde.org, we would appreciate it if you would prayerfully consider giving a gift to God’s work for the Armenians throughout the world - through this ministry. You can send your tax deductible contributions to: Bashde Inc. is a 501(c)(3) Non-Profit organization.
Bashde Inc.
PMB #377
405 Waltham St.
Lexington, MA 02421-7954 Please make checks payable to: "Bashde"
Contact
Bashde.org would like to encourage Armenian Christian artists or other artists supporting Armenian ministries and broadcast their Christian music productions. Please feel free to send us an e-mail at info@bashde.org and we will send you an address where you can forward us a copy of your CD. When we receive the copy we reserve the right to broadcast tracks from your product. If we are currently broadcasting any songs, CDs, or product of yours and you want us to stop streaming your songs or music, please send us an e-mail requesting us to stop broadcasting your product. We will send you a response to authenticate your ownership and subsequently, upon verification, comply with your request. Please remember Bashde.org is non-denominational and our only goal is be a voice of encouragement and blessing to Armenians in the homeland and the diaspora. Please always use the address info@bashde.org to contact us.
General e-mail address is: info@bashde.org You can send comments to our Web master at: web@bashde.org
Albums
Ուստի՝ ընդունած ըլլալով անշարժ թագաւորութիւն մը՝ շնորհակա՛լ ըլլանք, եւ պաշտե՛նք Աստուած իրեն հաճելի կերպով, ակնածանքով ու բարեպաշտութեամբ. ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 12:28
Newsletter
Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ ձեզի. ես չեմ տար ձեզի ա՛յնպէս՝ ինչպէս աշխարհը կու տայ: Ձեր սիրտը թող չվրդովի ու չերկնչի. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 14:27
Projects
Ան բարձրաձայն կ՚ըսէր. «Վախցէ՛ք Աստուծմէ եւ փա՜ռք տուէք անոր, որովհետեւ անոր դատաստանին ժամը հասաւ. երկրպագեցէ՛ք անոր՝ որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը, ծովն ու ջուրերուն աղբիւրները. ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 14:7
Bashde LA 2014
We will be lifting up our hands in Worship and Praying for our cherished brothers & sisters in Syria
Line Up

Gilbert Hovsepian

Mary Balian

Vrouyr Demirjian

1.

Frunz Arsenyan

Harut Khachatryan

Garo Sulahian

Armenian Nazarene Worship Team

Tamar Albarian

Become a sponsor
Maestro $500
Your sponsorship will appear on the front or back cover Soloist: $200
Honorable Mention
1 Line Greeting/Ad Choir: $100
Honorable Mention
1. 2.
Register Donate Online
Donate Check Make your checks payable to:
Bashde Inc.
Memo: Bashde LA 2014

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

All Net Proceed from event will be used to assist Syrian Armenians

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Bashde Inc. is a 501(c)(3) Non-Profit organization

Address: Bashde Inc., PMB #377, 405 Waltham St., Lexington, MA 02421-7954

Email: info@bashde.org

Bernie GetzoyanWebsite designed, developed and maintained by Bernie Getzoyan & Nareg Khoshafian

BASHDE logo graphics by Sylvie Yeghiaian

 

© Copyright 2014 - Bashde Inc.